Menu

Online
1 �lov�k
P��stup�
31833

Reklama

�vod, novinky v CSL

V�tej na str�nk�ch na�� letky, kter� l�t� leteck� simul�tor IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles + AEP + PF. Jsme parta lid�, kte�� cht�j� pat�it mezi nejlep�� virtu�ln� piloty na sv�t�. Proto�e n�s to bav�, nal�t�me des�tky hodin m�s��n�. Neust�le zdokonalujeme techniku pilot�e a t�movou spolupr�ci tak, abychom dok�zali por�et soupe�e beze ztr�t na vlastn� stran�. Jezd�me na m�stn� i zahrani�n� LAN turnaje, kde se sna��me pod�vat co nejlep�� v�kony a d�stojn� reprezentovat na�e barvy. St�le m�me z�jem o nov� piloty a nemus� to b�t jen zku�en� veter�ni, nastoupit m��e i naprost� nov��ek. M�me propracovan� syst�m v�cviku a v�echno ostatn� je ot�zka �asu a v�le. Pro pot�eby v�cviku m�me v�cvikovou skupinu CVS. Nej�ast�ji l�t�me online p�es Hyperlobby nebo All-seeing eye. Pokud m� z�jem st�t se �lenem CSL, ozvi se n�m na .

Nov� simul�tor! 15.05.2006

Objevily se prvn� zpr�vy o vyd�n� n�stupce s�rie IL2, Storm of War: Battle of Brittain. Nov� s�rie za�ne bitvou o Brit�nii a dal�� datadisky by m�ly simul�tor roz���it o dal�� boji�t� tak, jako tomu bylo u s�rie IL2. Nov� simul�tor SOW:BOB by m�l vyj�t v listopadu 2006, ale jak u� to dnes b�v�, m��e se vyd�n� zpozdit klidn� i o rok.
Zde je odkaz na prvn� report� o SOW:BOB na SimHQ a zde je odkaz na rozhovor s tv�rcem IL2 Olegem Maddoxem o nov�m simul�toru.

Zm�ny v CSL 25.02.2006

Po dlouho trvaj�c�ch neshod�ch CSL opustilo n�kolik pilot�. N�kte�� proto, �e nesouhlasili s nov�mi trendy ve v�voji letky, jin� ode�li za sv�mi kamar�dy. Z�stali p�edev��m aktivn� piloti, kte�� ch�pou pot�ebu pravidel a ��du a jsou schopni a ochotni t�hnnout za jeden provaz a posunovat jeden druh�ho a celou letku kup�edu. B�val�m pilot�m t�mto d�kujeme za to, co pro CSL vykonali a p�ejeme jim hodn� �t�st� v nov�ch letk�ch. Virtu�ln�mu letu zdar. CSL_Kocour

Poh�r Aeroklubu �R ve virtu�ln�m l�t�n� 30.05.2005

Zveme V�s k ��asti v sout��ch Mistrovstv� �esk� republiky ve virtu�ln�m l�t�n� - v discipl�n�ch akrobacie jednomotorov�ch letoun� (simul�tor Il-2) a p�esn� l�t�n� (FS2004). Akce se kon� 16. 7. na leti�ti v Hradci Kr�lov� v r�mci nevirtu�ln�ho Mistrovstv� Evropy v leteck� akrobacii a mezi cenami jsou i lety re�ln�mi letouny. V den kon�n� virtu�ln� sout�e prob�hne na leti�ti ve�ejn� exhibice pilot� ME.V�ce informac� po kliknut� na obr�zek

CSL m� nov� logo! 03.05.2005

Jak jste si jist� v�imli na webu, CSL m� nov� logo. Trvalo dlouh� t�i m�s�ce, ne� jsme se shodli na n��em, co se l�b� n�m v�em, ale st�lo to za to.

Spole�nost HITS se pod�lela na turnaji CSL 07.04.2005

Spole�nost HITS dodr�ela slib a za prvn� t�i m�sta v prvn�m online turnaji CSL poskytla v�t�z�m velice p��jemn� slevy na �pi�kov� joysticky od firmy CH Products. V�ce informac� o ovlada��ch CH Products, polohovac�ch za��zen�ch TrackIR a o dal��ch "zbran�ch" virtu�ln�ch pilot� najdete na www.highinthesky.cz, kde je m��ete i zakoupit.

IL-2 Liga 02.02.2005

C�lem IL2 Ligy je zah�jit tradici sout��, kter� vyvrchol� Mistrovstv�m �esk� Republiky. V�t�zn� t�m bude nominov�n na mezin�rodn� sout�e, nap�. mezin�rodn� turnaj v Moskv� tento rok. V�ce najdete na ofici�ln�m webu Airspace, f�ru Airspace nebo v �vodn�m dopise.

Star��

Novinky na webu

Anketa